U bent hier

Back to top

Terugblik CWU: herpublicatie van het artikel over het tien jarig bestaan

De Charismatische Werkgemeenschap Utrecht is aan het einde van de vorige eeuw opgeheven. Dit jaar ( maart 2014) is er een reünie geweest waar een aantal van de betrokkenen elkaar nog heeft ontmoet. We herpubliceren het onderstaande artikel, dat door Ali Demper geschreven is voor het tienjarig bestaan van de werkgemeenschap. Het beschrijft n.l. uitstekend wat de charismatische beweging inhoudt:

10 jaar Charismatische Werkgemeenschap Utrecht.

De notaris vond de doelstellingen van de juist opgerichte Stichting van zodanige aard dat hij de stichtingskosten graag wilde schenken. Na 10 jaar is de Stichting Charismatische Werkgemeenschap Utrecht (CWU) nog springlevend en neemt een geheel eigen plaats in binnen kerkelijk Utrecht. Het jubileum vormt een goede aanleiding de CWU in het zonnetje te zetten.

Aan deze schenking was het volgende voorafgegaan. In het Stadsblad had een advertentie gestaan met een opmerkelijke tekst : "Mensen gezocht die mee willen doen de Shekina van de Heer te verspreiden." Ondertekend met Jean-Jacques en Marianne Suurmond. Chris en Marijke van Tienhoven reageerden op deze advertentie. Dit contact klikte goed en het plan om Shekinavieringen te organiseren werd geboren. In het bovenzaaltje van de Pniëlkerk in Oog in Al werden de eerste vieringen, één keer per veertien dagen, gehouden.

Het initiatief sloeg enorm aan en al snel werd duidelijk dat het goed zou zijn tot een stichtingsvorm te komen. 16 mei 1986 was het zover. De Stichting Charismatische Werkgemeenschap Utrecht werd geregistreerd. De doelstellingen luiden onder andere:

De stichting heeft ten doel om in verwantschap met de Charismatische Werkgemeenschap Nederland: 1. Christenen van alle kerken te stimuleren de Vader, Zoon en Heilige Geest te verheerlijken door lofprijzing en aanbidding; 2. Christenen van alle kerken aan te moedigen de vervulling met de Heilige Geest te ontvangen, die in hun leven zijn vrucht en gaven zal voortbrengen.

Een notaris zal zulke doelstellingen niet elke dag tegenkomen.

Al snel werd het bovenzaaltje van de Pniëlkerk te klein. Men verhuisde naar de Willem de Zwijgerkerk in Tuindorp-Oost. En ook deze kerk was ooit helemaal vol tijdens vieringen.

In die tijd had de CWU veel werkgroepen: Een Pastoraal Team, Lofprijsgroep, Ontvangstgroep, een groep die Vormingsdagen en/of 7 weken vormingen voorbereidde, een groep die de Charismatische kringen coördineerde etc. etc. Er werden dramaprodukties ontwikkeld, toerustingsdagen georganiseerd, retraites gehouden en werkboeken geschreven.

De CWU had een sterk regionale, ja zelfs landelijke uitstraling. Vanuit het gehele land, tot vanuit den Helder, bezochten mensen de vieringen.

In navolging van Utrecht ontstonden ook elders in het land Shekinavieringen: Gouda, Dordrecht, Den Haag, Woerden. Deze ontwikkeling luidde tegelijkertijd de terugloop van bezoekersaantallen in. De CWU verhuisde naar een kleinere kerk: De Vredeskerk in de wijk Lombok. Daarna werd het, met een minimum aantal bezoekers, het achterzaaltje van de Mattheüskerk en toen weer terug bij af: de Pniëlkerk in Oog in Al. De bovenzaal is benedenzaal geworden, er zijn één keer per maand vieringen en het bezoekersaantal bedraagt ongeveer 30 tot 60 mensen. Maar nog steeds ligt het accent op lofprijzing en aanbidding en het werk van de Heilige Geest. Dat is niet veranderd.

Huidige CWU activiteiten

De CWU is, na de stormachtige beginperiode, duidelijk in rustiger vaarwater terechtgekomen. De enorme hoeveelheid aan activiteiten is er niet meer. De Shekinavieringen, één keer per maand, vormen de meest opvallende activiteit van de CWU.

Shekina is het Hebreeuwse woord voor wonen en wordt in de Joodse traditie gebruikt om het wonen van God bij zijn volk aan te geven. In een Shekinaviering wordt gevierd dat God in ons midden is.
Van de vele werkgroepen is er nog één over. Deze werkgroep bereidt de vieringen voor en regelt alle praktische zaken rond een viering. Andere, minder in het oog springende activiteiten zijn: een charismatische kring die éénmaal per maand bij elkaar komt en een cursus Geloofsverdieping, die regelmatig wordt gehouden. In deze cursus wordt ruim aandacht besteed aan de doorwerking van de Heilige Geest in het leven van mensen.

De nieuwste ontwikkeling staat in de folder vermeld onder het kopje Overige activiteiten. Deze wordt als volgt omschreven:

Gemeenten die aandacht willen geven aan het werk van de Heilige Geest, kunnen een beroep doen op de CWU. Wij willen graag onze medewerking verlenen aan b.v. een lezing, cursus Geloofsverdieping, een training, gespreksdienst, zangdienst etc. Gemeenten die aandacht willen geven aan het werk van de Heilige Geest, kunnen een beroep doen op de CWU. Wij willen graag onze medewerking verlenen aan b.v. een lezing, cursus Geloofsverdieping, een training, gespreksdienst, zangdienst etc.

Het is het verlangen van de CWU dat het werk van de Heilige Geest daar terecht komt waar het hoort: de kerken, de plaatselijke gemeente. Vandaar deze nieuwste activiteit. Enkele gemeenten hebben al gebruik gemaakt van dit aanbod, tot tevredenheid van beide partijen.

Relatie tot de kerken

Het is niet de bedoeling, en dat is het ook nooit geweest, om een aparte club te stichten die plaatsvervangend kerkje ging spelen. De Shekina-vieringen mogen meer gezien worden als een oefenveld, een proeftuin waarin geëxperimenteerd kan worden met nieuwe vormen van liturgie en vieren. Waarbij de Heilige Geest ruimte krijgt. Ook worden de vieringen gezien als een tijdelijke pleisterplaats waar mensen geestelijk bij kunnen tanken om meer toegerust deel te nemen aan kerk en samenleving. De CWU is zelden vervanging voor de eigen kerk. Het is opvallend dat veel bezoekers ook actief zijn in hun eigen gemeente. Een ander soort bezoekers zijn de mensen die van buiten- of randkerkelijk tot geloof zijn gekomen en in de kerk geen aansluiting vinden. Die vinden in de vieringen een warme plek met een grote onderlinge betrokkenheid waar hun geloof kan groeien. Vandaaruit zoeken zij dan vaak een gemeente. De CWU als opstapje naar de kerk.

Dit vormt tegelijkertijd het spanningsveld waarin de CWU verkeerd. Een vraag die zij zich regelmatig stelt bij het zoeken naar medewerkers: onttrekken wij mensen aan de kerken door onze activiteiten ? Zolang dit niet het geval is gaat de CWU door. Zij ziet het omgekeerde gebeuren. Mensen die hebben meegedraaid met de CWU staan positiever en actiever in hun eigen gemeente. Het werkt eerder bevruchtend dan dat het mensen onttrekt aan de kerken. Dit gegeven veroorzaakt een snelle doorstroming binnen de CWU.

Er is een minimum aantal medewerkers die een grote inzet hebben. Als er iemand stopt is er meestal wel weer ander. Maar een overvloed aan medewerkers is er niet. Toch wordt er (meestal) zeer ontspannen gewerkt en is er veel plezier en onderlinge verbondenheid. Ook kan de CWU een beroep doen op een aantal mensen die éénmalig hun medewerking willen verlenen. Een wens van de CWU is dat deze positieve werking en uitstraling naar de kerken toe ook van meer officiële zijde, van de kerken uit, erkend zou worden. De CWU heeft de kerken nodig anders kan zij, ongewild, op een eilandje komen. Het zou een mooi geschenk voor de 10 jarige zijn als muren meer zouden afbrokkelen.

Waar gaat het de CWU om ?

Ontwikkelingen binnen de kerken lopen parallel aan ontwik-kelingen in de maatschappij. Zowel in de kerken als in de maatschappij is er jarenlang een overaccentuering geweest op alleen het verstand. Dat is de mens opgebroken. Massaal is men nu op zoek naar gevoel en ervaring. De enorme opkomst van de New Age beweging heeft dit gegeven als achtergrond. De kerk holt achter deze ontwikkeling aan en ziet met lede ogen de banken steeds leger worden. De kerk is in veel gevallen een kerk van woorden geworden. Het geloofsgoed werd bepaald door het Griekse en Romeinse denken. Wat tot uiting kwam in steeds weer nieuwe dogmatieken. Rationalisme en individualisme vierden (en vieren ?) ook binnen de kerken hoogtij. Het gaat in geloven echter om Woord èn Geest. Om verstand èn gevoel. Om het gehele menselijke bestaan en verbondenheid met anderen. De Heilige Geest brengt verstand en gevoel in balans, zet mensen in beweging. De Geest van God is geen dogma maar realiteit. De Bijbel is één groot boek van ervaringen van de mens met God. Deze ervaringen zijn vaak verdogmatiseerd en tot denkbeelden omgebogen, die je wel of niet kunt geloven. Daardoor is God vaak niet meer dan een denkbeeld geworden dat niet verder komt dan tussen de oren. Dat de God die Zich in de Bijbel en in Jezus Christus heeft geopenbaard een levende Werkelijkheid is wordt vaak niet meer gezien en beleefd. Daardoor gaan mensen op zoek buiten de kerk en zoeken het bij andere goden en godsdiensten die wèl aandacht hebben voor gevoel en ervaring. De christelijke kerk heeft echter al 2000 jaar alles in huis wat mensen nodig hebben om echt, duurzaam geluk te vinden.

Het werk van de Heilige Geest is eigenlijk de herontdekking dat God een God is die ons hart wil raken en ons gehele bestaan wil doortrekken. De herontdekking dat God liefde is, die de mensheid in Jezus Christus bemint met een nooit ophoudende liefde. Dit zijn geen mooie woorden of een mooi dogma maar realiteit, die van tussen de oren naar het hart mag zakken. Dat te geloven is niet alleen bestemd voor mensen die emotioneel willen leven of alleen maar aandacht hebben voor het gevoelsmatige, zoals vaak wordt gedacht. Juist niet. Het is voor iedereen die de Bijbel en zichzelf serieus wil nemen. En voor degenen die het verlangen hebben dat de kerk, waar dat nog niet het geval is, weer gaat groeien en tot leven komt. De Heilige Geest geeft daar de mogelijkheden toe. Alle sombere sociologische rapporten ten spijt.

Daarom wil de Charismatische Werkgemeenschap Utrecht haar plaats op het Utrechtse kerkelijk erf in blijven nemen. Totdat zij op een dag overbodig zal zijn.

De concrete data en contactgegevens laten we hier weg omdat deze niet actueel meer zijn